Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Správce údajů
Růžena Dušková
IČ: 86729161
Karoliny Světlé 228/10
408 01 Rumburk
Vám tímto dokumentem poskytuje informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů a jejich ochraně.

Účel a důvod zpracování Vašich údajů
Údaje, které poskytujete, budou používány k následujícím účelům:
• plnění povinností vyplývajících ze smluv
• plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů
• odpověď na Vaše dotazy k produktům a službám
• vyřízení poptávky a objednávky

Rozsah zpracování osobních údajů
Zpracovávané údaje, které jste poskytli, případně údaje získané z veřejně dostupných rejstříků:
• jméno a příjmení, pozice ve firmě
• firma a její identifikační údaje
• e-mail, telefonní čísla, adresa firmy zákazníka nebo kontaktní adresa

Doba uchování osobních údajů
Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu podle obecně závazných právních předpisů. Po uplynutí stanovených dob budou Vaše osobní údaje nevratně smazány a zlikvidovány.
V ostatních případech budou informace o Vás uchovávány po dobu 5 let.
Jakékoli osobní údaje zpracované výlučně na základě Vašeho souhlasu, budou zpracovány pouze do okamžiku doručení písemného odvolání Vašeho souhlasu.

Kdo další může Vaše osobní údaje dostat
Osobní údaje mohou být v případě potřeby předány:
• Externí účetní
• Státním orgánům za určitých podmínek
• Přepravní společnosti

Vaše práva
Právo na přístup k údajům
Máte právo na přístup k údajům a další související informace. Práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena. Vaše údaje Vám budou předány zásadně elektronickou formou výpisů po prokazatelném ověření Vaší totožnosti pro zachování ochrany ostatních údajů.

Právo na opravu
V případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné, máte právo si vyžádat jejich opravu. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo na doplnění neúplných údajů.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud je jejich zpracování neoprávněné.

Právo na omezení zpracování
Máte právo žádat omezení zpracování Vašich údajů dle čl. 18 GDPR.

Právo na přenositelnost údajů (pouze při automatizovaném zpracování)
Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, pokud je zpracování prováděno automatizovaně.

Právo odvolat souhlas
V případech, kdy ke zpracování Vašich údajů vyžadujeme Váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování Vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas Vámi platně udělen, ani na zpracování Vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely oprávněných zájmů.                                

Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů
Pokud si myslíte, že zpracování Vašich údajů je v rozporu s příslušnými právními předpisy, tak mě kontaktujte na výše uvedené adrese. Pokud nebudete spokojeni s řešením Vaší stížnosti, tak můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 15.08.2020